Ti̍t-hat-chhī (Tiong-hôa Bîn-kok)


Ti̍t-hat-chhī (直轄市), mā hō-chò iān-hat-chhī (院轄市), sī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ti̍t-chiap koán-hat ê it-kip hêng-chèng-khu. Bîn-kok chèng-hú tāi-lio̍k sî-kî ū 12 ê iān-hat-chhī: Lâm-kiaⁿ, Siōng-hái, Pak-pêng, Chheng-tó, Thian-tin, Tiông-khèng, Tāi-liân, Hap-ní-pin, Hàn-kháu, Kńg-chiu, Se-an kap Sím-iông. Bo̍k-chiân, tī Tâi-oân ê Bîn-kok chèng-hú siat ū 6 ê ti̍t-hat-chhī: Tâi-pak, Ko-hiông, Sin-pak, Tâi-tiong, Tâi-lâm kap Thô-hn̂g.

Tiong-hôa Bîn-kok Tâi-oân ê ti̍t-hat-chhī

siu-kái

Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-oân hiān-sî ū 6 ê ti̍t-hat-chhī:

Tē-tô͘ Sò͘ Miâ Hàn-jī Eng-gí Ìn-á Jîn-kháu Bīn-chek (km²) kái-chè sî-kan
 
1
2
3
4
5
6
1 Ko-hiông-chhī 高雄市 Kaohsiung City
 
2,769,072 2,946.2527 1979 nî 7 goe̍h 1 ji̍t
2 Sin-pak-chhī 新北市 New Taipei City
 
3,849,492 2,052.5667 2010 nî 12 goe̍h 25 ji̍t
3 Tâi-lâm-chhī 臺南市 Tainan City
 
1,873,681 2,191.6531 2010 nî 12 goe̍h 25 ji̍t
4 Tâi-pak-chhī 臺北市 Taipei City
 
2,622,933 271.7997 1967 nî 7 goe̍h 1 ji̍t
5 Tâi-tiong-chhī 臺中市 Taichung City
 
2,629,323 2,214.8968 2010 nî 12 goe̍h 25 ji̍t
6 Thô-hn̂g-chhī 桃園市 Taoyuan City
 
2,092,977 1,220.9540 2014 nî 12 goe̍h 25 ji̍t

Chham-khó hāng-bo̍k

siu-kái

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái