Tiong-hôa Bîn-kok Hiàn-hoat Cheng-siu Tiâu-bûn

Tiong-hoâ Bîn-kok Hiàn-hoat Cheng-siu Tiâu-bûn' (中華民國憲法增修條文), kán-chheng Hiàn-hoat Cheng-siu Tiâu-bûn, sī Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú tī thè-siú Tâi-oân ê chêng-hòng hā, ūi-tio̍h beh hôe-èng Tâi-oân bîn-chú-hoà ê ho͘-siaⁿ kap pún-thó͘-hoà téng-téng chèng-tī chêng-sè só͘ sin-cheng ê Tiong-hoâ Bîn-kok Hiàn-hoat ê tiâu-bûn. Cheng-siu Tiâu-bûn kap hiàn-hoat bûn-pún hun-khui, pún-ì sī tī goân-iú hiàn-hoat kè-kò͘ put-piàn ê goân-chek hā, siu-kái pēng tòng-kiat pō͘-hūn hiàn-hoat tiâu-bûn. Chū 1991 nî tē-it pái siu-tēng í-lâi, bo̍k-chiân sī tē-chhit pái cheng-siu ê pán-pún (2005 nî siu-tēng).

Tiong-hoâ Bîn-kok Hiàn-hoat Cheng-siu Tiâu-bûn ê chè-tēng, tī Tiong-hoâ Bîn-kok le̍k-sú siōng ū tiōng-tāi ê ì-gī. I-ê sū-giân chái-bêng cheng-siu hiàn-hoat ê bo̍k-tek sī in-èng kok-ka thóng-it chêng ê su-iàu; tiâu-bûn lāi bô tùi séng-chè, léng-thó͘ piàn-keng téng-téng khan-sia̍p hoat-thóng ê lōe-iông ū toā hok-tō͘ ê siu-kái ia̍h-sī tòng-kiat; tān-sī kî-tiong kā Tâi Phêⁿ Kim Má téng-téng si̍t-chè koán-hat ê léng-thó͘ hō-chò chū-iû tē-khu, séng hi-kip-hoà, chèng-hù chóng-thóng ti̍t-soán, tiong-iong kong-chit jîn-oân kan-na iû chū-iû tē-khu ê kok-bîn soán-chhut téng-téng tiâu-bûn, hō͘ Tiong-hoâ Bîn-kok Hiàn-hoat ê tēng-gī kan-na tī Tâi-oân tē-khu ūn-hêng, Tiong-hoâ Bîn-kok ê hoat-lu̍t tī tāi-lio̍k tē-khu put-chài sek-iōng.

Hiàn-hoat tē-it pái cheng-siuSiu-kái

Hiàn-hoat tē-jī pái cheng-siuSiu-kái

Hiàn-hoat tē-saⁿ pái cheng-siuSiu-kái

Hiàn-hoat tē-sì pái cheng-siuSiu-kái

Hiàn-hoat tē-gō͘ pái cheng-siuSiu-kái

Hiàn-hoat tē-la̍k pái cheng-siuSiu-kái

Hiàn-hoat tē-chhit pái cheng-siuSiu-kái