Tân-hāi (彈劾), he̍k-chiá tân-he̍k, tī sè-kài siōng ū chē-chē kok-ka ê hiàn-hoat ē-tàng chìn-hêng tân-hāi, pí-lūn Bí-kok, Pa-se, Lō͘-se-a, Hui-li̍p-pin, Ireland, Tâi-oân téng-téng. Chiàu chi̍t-koá kok-ka ê hiàn-hoat ê kui-tēng, li̍p-hoat ki-koan tī te̍k-sû ê chêng-hòng hā ē-sái bô keng-kòe hêng-chèng ki-koan ê tông-ì chiū chhú-siau chèng-hú ê hêng-chèng chit-lêng, tân-hāi sī chit khoán hêng-tōng ê tē-it ê kai-toāⁿ.

1868 nî Bí-kok chóng-thóng Andrew Johnson ê tân-hāi sím-phoàⁿ

Tân-hāi ê Eng-gú impeachment lâi-chū Latin Gú, sī pī lia̍h-tiâu ê ì-sù. Chit-ê sû chham hiān-tāi Hoat-gú lāi ê tōng-sû empêcher iáu-koh-ū hiān-tāi Eng-gú lāi ê impede lūi-sū, ì-sù sī "chó͘-tòng". Tiong-sè í-lâi tiāⁿ-tiāⁿ jīn-ûi hit-ê sû goân-chū Latin Gú lāi ê impetere (kong-kek), tān-sī che sī chhò-gō͘ ê.

Tân-hāi chin hán-tit khoàⁿ, tân-hāi si̍t-chè-siōng kan-na sī hoat-lu̍t-siōng ê chí-khòng, siong-tong î hêng-hoat lāi ê khí-sò͘. Pī-tân-hāi ê chèng-hú koaⁿ-oân biān-lîm tio̍h li̍p-hoat ki-koan soah-lo̍h-lâi ê tâu-phiò piáu-koat, lâi koat-tēng kám ài tùi tân-hāi ê chí-khòng tēng-chōe. Tāi-to-sò͘ kok-ka ê hiàn-hoat iau-kiû tâu-phiò kiat-kó sī ap-tó-sèng to-sò͘ chiah ē-ēng tēng-chōe.