Li̍p-hoat sī chè-tēng hoat-lu̍t ê ì-sù, chit-ê sû sī 1 ê Hàn-jī-sû, sû-goân kap Ji̍t-gí, Hoâ-gí sio-siâng. Li̍p-hoat-koân ē tī chèng-hú--ni̍h to̍k-li̍p chò 1 ê pō͘-mn̂g, tiāⁿ-tiāⁿ sī hun-koân chè-tō͘ siat-kè ê kiat-kó.

It-poaⁿ kóng kok-ka ê li̍p-hoat pō͘-mn̂g, sī chí 1 tīn ū chè-tēng hoat-lu̍t koân-le̍k ê lâng só͘ cho͘-sêng ê ki-kò͘, in thàu-koè soán-kí iah sī chiap-siū phah-phài lâi tam-jīm chit-ê khang-khoè. Li̍p-hoat ê thêng-sū sù-siông sī chiah-ê lâng ēng thó-lūn kap tâu-phiò lâi koat-tēng beh thong-koè siáⁿ-mih-khoán ê hoat-lu̍t. Li̍p-hoat ki-koan án-choáⁿ kiâⁿ in ê koân, khah chia̍p sī tī in kok ê hiàn-hoat lāi-té ū kui-tēng.

Nā tī tē-hng ê hêng-chèng khu-he̍k lâi kóng (pí-lūn koān, chhī, tìn, khu t.t.), mā tiāⁿ ū siat gī-hoē he̍k-chiá sī tāi-piáu-hoē, in ê goân-lí kap téng-koân kóng ê sio-oá, cheng-chha tī tē-hng ê gī-hoē só͘ chè-tēng--ê, sī sio̍k-tī tē-hng chèng-hú ê hoat-kui.

Li̍p-hoat pō͘-mn̂g iā tō sī phó͘-thong só͘ kóng ê kok-hoē, ū ê kok-ka ê li̍p-hoat ki-koan ū hun-chò téng-ē 2 ê kok-hoē, che kiò-chò nn̄g-īⁿ-chè.

Li̍p-hoat ki-koan ê miâ-thâu

siu-kái