Li̍p-hoat-īⁿ (立法院) sī Tiong-hoâ Bîn-kok tiong-iong chèng-hú ê li̍p-hoat ki-koan, mā sī Tâi-oân bo̍k-chiân ê kok-hōe.

立法院
Tē 11 Kài Li̍p-hoat-īⁿ
Li̍p-hoat-īⁿ īⁿ-hui
Li̍p-hoat-īⁿ īⁿ-hui
Chióng-lūi
Chióng-lūi
It-īⁿ-chè
Léng-tō
Hân Kok-jû, Tiong-kok Kok-bîn Tóng
ùi 2024 nî 2 goe̍h 1 hō
Kang Khé-sîn [zh], Tiong-kok Kok-bîn Tóng
ùi 2024 nî 2 goe̍h 1 hō
Chiu Bān-lâi [zh], Bû-tóng-che̍k
ùi 2024 nî 2 goe̍h 5 hō
Chip-chèng-tóng chóng-chiau
Koa Kiàn-bêng, Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng
ùi 2016 nî 5 goe̍h 20 hō
Chāi-iá-tóng chóng-chiau
Pò͘ Khun-Kî [zh], Tiong-kok Kok-bîn Tóng
ùi 2024 nî 2 goe̍h 1 hō
N̂g Kok-chhiong, Tâi-oân Bîn-chiòng Tóng Tâi-oân Bîn-chiòng Tóng
ùi 2024 nî 2 goe̍h 1 hō
Kiat-kò͘
Gī-goân 113
Chèng-tóng
Chip-chèng-tóng(51)
Chāi-iá-tóng(62)
Soán-kí

Tan-it soán-khu nn̄g-phiò chè:

Siōng-kài soán-kí
2024 nî 1 goe̍h 13 hō
Hōe-gī tē-tiám
Li̍p-hoat-īⁿ gī-tiûⁿ
 Tâi-oân
100220 Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu
Tiong-san Lâm Lō͘ 1 Hō
Bāng-chām
www.ly.gov.tw

Pī-chù siu-kái

  1. Soaⁿ-tē goân-chū-bîn soán-kí-khu li̍p-úi-úi-oân Ko Kim Sò͘-mûi, Biâu-le̍k-koān Tē-it Soán-kí-khu li̍p-úi-úi-oân Tân Chhiau-bêng (oân-á ū Tiong-kok Kok-bîn Tóng tóng-che̍k, m̄-koh bo̍k-chiân thêng-khoân).
  2. sek-iōng khu-he̍k li̍p-hoat-úi-oân soán-kí
  3. sek-iōng goân-chū-bîn li̍p-hoat-úi-oân soán-kí
  4. sek-iōng choân-kok put-hun-khu kap kiâu-ki kok-gōa kok-bîn li̍p-hoat-úi-oân soán-kí.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái