Li̍p-hoat-īⁿ (立法院) sī Tiong-hoâ Bîn-kok tiong-iong chèng-hú ê li̍p-hoat ki-koan, mā sī Tâi-oân bo̍k-chiân ê kok-hōe.

Li̍p-hoat-īⁿ
立法院
Legislative Yuan(Eng-bûn

Li̍p-hoat-īⁿ ê piau-chì
Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lâng-gia̍h Li̍p-hoat-uí-uân 113 lâng
Siū-khoân Tiong-hôa Bîn-kok Hiàn-hoat
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Īⁿ-tiúⁿ Iû Sek-khun
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Lāi-pō͘ tan-ūi 12 úi-oân-hōe
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p
Liân-lo̍k tsu-sìn
Chū-chí Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu
Li̍p-hoat-īⁿ