Hân Kok-jû

Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t

Hân Kok-jû (韓國瑜, 1957 nî 6 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì ), sī Tiong-kok Kok-bîn Tóng che̍k ê chèng-tī jîn-bu̍t. Bat chò-kòe tē 12 kài Tâi-pak-koān gī-goân, li̍p-hoat úi-oân, Tâi-pak Lông-sán Ūn-siau Kong-si (臺北農產運銷公司) ê chóng-keng-lí.

Hân Kok-jû
韓國瑜
Tiong-hoâ Bîn-kok Li̍p-hoat-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Chiū-jīm
2024 nî 2 goe̍h 1 ji̍t
Hù-chhiú Kang Khé-sîn
Chêng-jīm Iû Sek-khun
Ko-hiông-chhī Chhī-tiúⁿ
Jīm-kî
2018 nî 12 goe̍h 25 ji̍t – 2020 nî 6 goe̍h 12 ji̍t
Chêng-jīm Khó͘ Li̍p-bêng (tāi-lí)
Kè-jīm Iûⁿ Bêng-chiu (tāi-lí)
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1957 nî 6 goe̍h 17 ji̍t 1957-06-17(66 hòe)
 Tâi-oân Tâi-pak-koān Pang-kiô-tìn
(taⁿ sio̍k Sin-pak-chhī Pang-kiô-khu)
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng

2018 nî Hân Kok-jû tòng-soán Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ. I pat tāi-piáu Kok-bîn-tóng chham-soán 2020-nî chóng-thóng soán-kí, m̄-koh su siūⁿ-beh liân-jīm ê Bîn-chú Chìn-pō͘-tóng ê Chhòa Eng-bûn.

2020 nî 6 goe̍h 6 ji̍t, keng-koè tâu-phiò, Hân Kok-jû ê Ko-hiông chhī-tiúⁿ chit-ūi hō͘ lâng pā-bián. I tī 6 goe̍h 12 ji̍t chèng-sek sià-jīm.

2024 nî ê li̍p-hoat úi-oân soán-kí, Hân Kok-jû chiâⁿ-chò Kok-bîn-tóng put-hun-khu li̍p-hoat úi-oân hāu-soán-jîn ê pâi-miâ tē-1 miâ. 2024 nî 2--goe̍h, i hőng soán-chò Li̍p-hoat-īⁿ īⁿ-tiúⁿ.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Han Kuo-yu

Hân Kok-jû
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Khó͘ Li̍p-bêng
tāi-lí
Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ
2018 nî–2020 nî
Kè-sio̍k
Iûⁿ Bêng-chiu
tāi-lí
Chiap-sio̍k
Iû Sek-khun
Li̍p-hoat-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
2024 nî–
hiān-jīm