Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng

Tiong-hôa Bîn-kok ê chèng-tóng

Bîn-chú-chìn-pō͘-tóng (民主進步黨) sī tī Tâi-ôan ê 1 ê chèng-tóng, 1986 nî 9 goe̍h 28 sêng-li̍p. Hiān-jīm ê tóng-chú-se̍k sī Chhòa Eng-bûn.

Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng
民主進步黨
Chú-se̍k Lōa Chheng-tek
Khí-chō 1986 nî 9 goe̍h 28 ji̍t​ (37 nî í-chêng)​ (1986-09-28)
Chiap-sio̍k Tóng-gōa ūn-tōng
Chóng-pō͘  Tâi-oân Tâi-pak-chhī
Tóng-ôan  (2014) 335,643
Chèng-tī kng-phó͘ Tiong-chó-phài
Kok-lāi liân-bêng Hoàn-le̍k
Sek-chhái      le̍k-sek
li̍p-hoat úi-oân
60 / 113
ti̍t-hat-chhī tiúⁿ
3 / 6
ti̍t-hat-chhī gī-oân
134 / 380
koān, chhī tiúⁿ
4 / 16
koān, chhī gī-oân
99 / 532
hiong, tìn, chhī, khu tiúⁿ
40 / 204
hiong, tìn, chhī, khu bîn-ì tāi-piáu
151 / 2,148
chhun, lí tiúⁿ
285 / 7,744
Tóng kî
Bāng-chām
www.dpp.org.tw/en/about

Tóng-chú-se̍k siu-kái

Jīm Siōng Miâ Chāi-chit Chù-kha
Chiū-jīm Sià-jīm
1   Kang Pêng-kian 1986 nî 11 goe̍h 28 ji̍t 1987 nî 12 goe̍h 20 ji̍t
2   Iâu Ka-bûn 1987 nî 12 goe̍h 20 ji̍t 1988 nî 10 goe̍h 30 ji̍t
3   N̂g Sìn-kài 1988 nî 10 goe̍h 30 ji̍t 1992 nî 1 goe̍h 20 ji̍t
4   Khó͘ Sìn-liông 1992 nî 1 goe̍h 20 ji̍t 1993 nî 12 goe̍h 4 ji̍t
(tāi)   Si Bêng-tek 1993 nî 12 goe̍h 4 ji̍t 1994 nî 7 goe̍h 18 ji̍t hù-chú-se̍k, tāi-lí chú-se̍k
5 1994 nî 7 goe̍h 18 ji̍t 1996 nî 3 goe̍h 23 ji̍t
(tāi)   Tiuⁿ Chùn-hông 1996 nî 3 goe̍h 23 ji̍t 1996 nî 7 goe̍h 18 ji̍t tāi-lí
(4)   Khó͘ Sìn-liông 1996 nî 7 goe̍h 18 ji̍t 1998 nî 7 goe̍h 18 ji̍t
6 Lîm Gī-hiông 1998 nî 7 goe̍h 18 ji̍t 2000 nî 4 goe̍h 20 ji̍t
7   Siā Tiông-têng 2000 nî 4 goe̍h 20 ji̍t 2002 nî 7 goe̍h 21 ji̍t
8   Tân Chúi-píⁿ 2002 nî 7 goe̍h 21 ji̍t 2004 nî 12 goe̍h 11 ji̍t
(tāi)   Koa Kiàn-bêng 2004 nî 12 goe̍h 11 ji̍t 2005 nî 1 goe̍h 15 ji̍t hù-chú-se̍k, tāi-lí chú-se̍k
9   So͘ Cheng-chhiong 2005 nî 1 goe̍h 15 ji̍t 2005 nî 12 goe̍h 3 ji̍t
(tāi)   Lū Siù-liân 2005 nî 12 goe̍h 3 ji̍t 2006 nî 1 goe̍h 15 ji̍t hù-chú-se̍k, tāi-lí chú-se̍k
10   Iû Sek-khun 2006 nî 1 goe̍h 15 ji̍t 2007 nî 9 goe̍h 21 ji̍t
(tāi)   Chhoà Tông-êng 2007 nî 9 goe̍h 21 ji̍t 2007 nî 10 goe̍h 15 ji̍t hù-chú-se̍k, tāi-lí chú-se̍k
(8)   Tân Chúi-píⁿ 2007 nî 10 goe̍h 15 ji̍t 2008 nî 1 goe̍h 12 ji̍t
(tāi)   Siā Tiông-têng 2008 nî 1 goe̍h 12 ji̍t 2008 nî 5 goe̍h 20 ji̍t hù-chú-se̍k, tāi-lí chú-se̍k
11   Chhoà Eng-bûn 2008 nî 5 goe̍h 20 ji̍t 2011 nî 3 goe̍h 17 ji̍t
(tāi)   Koa Kiàn-bêng 2011 nî 3 goe̍h 17 ji̍t 2011 nî 4 goe̍h 27 ji̍t hù-chú-se̍k, tāi-lí chú-se̍k
(11)   Chhoà Eng-bûn 2011 nî 4 goe̍h 27 ji̍t 2012 nî 2 goe̍h 29 ji̍t
(tāi)   Tân Kiok 2012 nî 2 goe̍h 29 ji̍t 2012 nî 5 goe̍h 30 ji̍t hù-chú-se̍k, tāi-lí chú-se̍k
(9)   So͘ Cheng-chhiong 2012 nî 5 goe̍h 30 ji̍t 2014 nî 5 goe̍h 28 ji̍t
(11)   Chhoà Eng-bûn 2014 nî 5 goe̍h 28 ji̍t 2018 nî 11 goe̍h 24 ji̍t
(tāi)   Lîm Iū-chhiong 2018 nî 11 goe̍h 28 ji̍t 2019 nî 1 goe̍h 9 ji̍t tāi-lí
12   Toh Êng-thài 2019 nî 1 goe̍h 9 ji̍t 2020 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
(11)   Chhoà Eng-bûn 2020 nî 5 goe̍h 20 ji̍t 2022 nî 11 goe̍h 26 ji̍t
(tāi)   Tân Kî-māi 2022 nî 11 goe̍h 26 ji̍t 2023 nî 1 goe̍h 18 ji̍t tāi-lí
13   Loā Chheng-tek 2023 nî 1 goe̍h 18 ji̍t Hiān-jīm

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái