So͘ Cheng-chhiong (蘇貞昌, 1947 nî 7 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì ) sī Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī Pîn-tong-koān Pîn-tong-chhī chhut-sì, sī Bîn-chú Chìn-pō͘-tóng ê tóng-oân.

So͘ Cheng-chhiong
蘇貞昌
Tē 20, 30 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
2019 nî 1 goe̍h 14 ji̍t – 2023 nî 1 goe̍h 31 ji̍t
Chóng-thóng Chhòa Eng-bûn
Chêng-jīm Lōa Chheng-tek
Kè-jīm Tân Kiàn-jîn
Jīm-kî
2006 nî 1 goe̍h 25 ji̍t – 2007 nî 5 goe̍h 21 ji̍t
Chóng-thóng Tân Chúi-píⁿ
Chêng-jīm Siā Tiông-têng
Kè-jīm Tiuⁿ Chùn-hiông
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tóng-chú-se̍k
Jīm-kî
2012 nî 5 goe̍h 30 ji̍t – 2014 nî 5 goe̍h 28 ji̍t
Chêng-jīm Tân Kiok (tāi-lí)
Kè-jīm Chhòa Eng-bûn
Jīm-kî
2005 nî 1 goe̍h 15 ji̍t – 2005 nî 12 goe̍h 3 ji̍t
Chêng-jīm Koa Kiàn-bêng (tāi-lí)
Kè-jīm Lū Siù-liân (tāi-lí)
Tâi-pak-koān Koān-tiúⁿ
Jīm-kî
1997 nî 12 goe̍h 20 ji̍t – 2004 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Iû Chheng
Kè-jīm Lîm Sek-iāu (tāi-lí)
Pîn-tong-koān Koān-tiúⁿ
Jīm-kî
1989 nî 12 goe̍h 20 ji̍t – 1993 nî 12 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Si Bēng-hiông
Kè-jīm Ngó͘ Te̍k-goân
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1947 nî 7 goe̍h 28 ji̍t 1947-07-28(76 hòe)
 Tâi-oân Pîn-tong-chhī
Chèng-tóng Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng
Bú-hāu Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
So͘ Cheng-chhiong
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Si Bēng-hiông
Pîn-tong-koān koān-tiúⁿ
1989 nî–1993 nî
Kè-sio̍k
Ngó͘ Te̍k-goân
Chiap-sio̍k
Iû Chheng
Tâi-pak-koān koān-tiúⁿ
1997 nî–2003 nî
Kè-sio̍k
Lîm Sek-iāu
tāi-lí
Chiap-sio̍k
Siā Tiông-têng
Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
2006 nî–2007 nî
Kè-sio̍k
Tiuⁿ Chùn-hiông
Chiap-sio̍k
Lōa Chheng-tek
Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
2019 nî–2023 nî
Kè-sio̍k
Tân Kiàn-jîn
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Koa Kiàn-bêng
tāi-lí
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tóng-chú-se̍k
2005 nî
Kè-sio̍k
Lū Siù-liân
tāi-lí
Chiap-sio̍k
Tân Kiok
tāi-lí
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tóng-chú-se̍k
2012 nî–2014 nî
Kè-sio̍k
Chhòa Eng-bûn

Pang-bô͘:Pîn-tong-koān Koān-tiúⁿ