Amis-gí sī chi̍t khoán Lâm-tó giân-gí, sī Amis-cho̍k ê chāi-tē giân-gí. In sī hiān-taⁿ Tâi-goân goân-chū-bîn giân-gí lāi-bīn siāng chē sú-iōng jîn-kháu ê chi̍t khoán.

Chham-khòaⁿSiu-kái

Wikipedia ū Amis-gí ê pán-pún.