Sè-kài chit-ê sû ê ì-sù siōng-bô ū:[1]

Image of the physical world, captured by the Hubble Space Telescope

It-poaⁿ lán kóng sè-kài, khah-chē sī chí tē-it-ê ì-sù: tē-kiû-téng lóng-chóng ê mi̍h (pau-koat kok-ka, khu-he̍k téng-téng chāi-lāi).

Sè-kài ê hun-khu

siu-kái

Lán lâng ē kā tē-kiû-téng ê sè-kài hun-khu, m̄-koh nā siūⁿ-hoat kap piau-chún koh-iūⁿ, án-choáⁿ hun tō ū cheng-chha--ah.

Chò-kui-ê lâi hun

siu-kái

Pō·-hūn hun-khu

siu-kái

Tsù-kái

siu-kái
  1. "World". wordnetweb.princeton.edu. Princeton University. 14 August 2021 khòaⁿ--ê. 

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái
 

Wikiquote ū Sè-kài ê ín-iōng-kù.