Sè-kài chit-ê sû ê ì-sù siōng-bô ū:

It-poaⁿ lán kóng sè-kài, khah-chē sī chí tē-it-ê ì-sù: tē-kiû-téng lóng-chóng ê mi̍h (pau-koat kok-ka, khu-he̍k téng-téng chāi-lāi).

Sè-kài ê hun-khuSiu-kái

Lán lâng ē kā tē-kiû-téng ê sè-kài hun-khu, m̄-koh nā siūⁿ-hoat kap piau-chún koh-iūⁿ, án-choáⁿ hun tō ū cheng-chha--ah.

Chò-kui-ê lâi hunSiu-kái

Pō·-hūn hun-khuSiu-kái