Oán-tang it-poaⁿ sī kóng Tang-a kap Tang-lâm-a, koh-ū Lō͘-se-a ê Oán-tang tē-khu, ū-sî mā pau-koat Lâm-a.

Oán-tang ê tāi-khài hōan-ûi.

Chit ê bêng-sû sī khiā tī Au-chiu chò tiong-sim ê khài-liām.

Siong-koan bûn-chiongSiu-kái