Tē-it Sè-kài

(Tùi Tē-it sè-kài choán--lâi)

Tē-it Sè-kài (第一世界; Eng: First World) hām Tē-jī Sè-kài iáu-koh-ū Tē-saⁿ Sè-kàithong-sè-kài ê kok-ka hun chò saⁿ ê lūi-pia̍t.