Tâi-oân pún-thó͘-hòa ūn-tōng

Tâi-oân pún-thó͘-hòa ūn-tōng (台灣本土化運動) sī kiông-tiāu Tâi-oân chāi-tē le̍k-sú, tē-lí, bûn-hòa kap chú-thé ì-sek ê ūn-tōng, í hoat-iông Tâi-oân ê pún-thó͘ bûn-hòa, í-ki̍p bûn-hòa chân-bīn ê khì-si̍t-bîn-hòa ûi chú-iàu chong-chí. Tâi-oân pún-thó͘-hòa ūn-tōng pēng bô chi̍t e te̍k-tēng ê hoat-tián kî-kan, tī bô-kāng ê sî-tāi pōe-kéng hā ū bô-kāng ê ì-hâm, m̄-koh chū-chiông 1980 nî-tāi bóe-kî kái-giâm í-lâi ê it-liân-chhoàn hoat-tián iû-kî bêng-hián, ti̍t-kàu kin-á-ji̍t iáu-koh teh chìn-hêng-tiong.

Chit hāng ūn-tōng ê éng-hióng chân-bīn khok-ki̍p Tâi-oân ê bûn-hòa hoat-tián, chèng-tī, keng-chè, siā-hōe, kàu-io̍k téng to-hong-bīn ê piàn-chhian, koaⁿ-hong ia̍h-sī bîn-kan chū-tōng hoat-khí ê kok-chióng oa̍h-tāng lóng chhiok-sêng chit-chióng piàn-hòa khoài-sok lâi thui-kóng.

Lēng-gōa chi̍t hong-bīn, hoán-tùi-chiá kóng chit-ê ūn-tōng sū-si̍t-siōng sī chi̍t chióng "khì-Tiong-kok-hòa", jīn-ûi i-ê bo̍k-tek sī siūⁿ-beh chhiok-sú í kīn-tāi Tiong-kok î-bîn ûi siā-hōe chú-thé ê Tâi-oân, ùi ki-pún ê bûn-hòa siā-hōe kin-goân thoat-lī Tiong-kok ê éng-hióng, koh tiāⁿ-tiāⁿ chham Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng lā chò-hóe kóng; tān-sī sū-si̍t-siōng, Tâi-oân pún-thó͘-hòa ūn-tōng sī kā Hàn bûn-hòa (he̍k-chiá Tiong-hôa bûn-hòa) khòaⁿ chò sī Tâi-oân bûn-hòa ê chi̍t pō͘-hūn, m̄-sī kui-ê the̍h-tiāu.