Hù-chóng-thóng (副總統) tī chóng-thóng-chè kok-ka sī "pī-ūi goân-siú", tī chò-ûi kok-ka goân-siú ê chóng-thóng tī jīm-kî tiong sí-bông, hoān-chōe pī kái-tû chit-bū ê sî, tāi-thè hêng-sú chit-khoân.

Siong-koan siu-kái