Kong-bîn tâu-phiò sī chôan-thé kong-bîn ti̍t-chia̍p tâu-phiò lâi koat-tēng tiōng-iàu e bûn-tê ê hoat-tō͘. Chiah ê bûn-tê sī chhin-chhiūⁿ thong-kòe sin ê hiàn-hoat, kái hiàn-hoat, iā-sī tiōng-iàu ê hoat-lu̍t; koh ū sī chhin-chhiūⁿ koaⁿ-ôan ê pà-bián.