Twitter sī 1-keng kong-si kap i siat ê bāng-chām, thê-kiong siā-hoē liân-lo̍k kap microblog kong-lêng, chi̍t kái ē-sái hoat-chhut 140-ê jī-bó ê sìn-si̍t.