Châi-thoân hoat-jîn

Châi-thoân hoat-jîn (財團法人) sī kū-iú hoat-jîn chu-keh ê "châi-sán ê chi̍p-ha̍p-thé", iû koan-chō͘-jîn koan-chō͘ it-tēng sò͘-gia̍h ê châi-sán, pēng keng-kòe it-tēng hoat-tēng thêng-sū lâi sêng-li̍p ê hoat-jîn thoân-thé.