Tiong-hôa Bîn-kok Lô-tōng-pō͘

Tiong-hôa-bîn-kok (Tâi-oân)lô-tōng sū-bū siōng-koân ê chú-koán ki-koan

Lô-tōng-pō͘ sī Tiong-hoa Bîn-kok lô-kang, jîn-le̍k chu-goân téng-téng lô-tōng sū-bū siong-koan ê siōng-koân chú-koán ki-koan, pēng-chhiáⁿ hū-chek pān-lí siā-hōe pó-hiám-lūi ê lô-kang pó-hiám, iáu-koh-ū tāi-pān kok-bîn-nî-kim pó-hiám.

Lô-tōng-pō͘
勞動部
Ministry of Labor(Eng-bûn)
ROC Ministry of Labor Logo.svg
Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lē-sio̍k Hêng-chèng-īⁿ
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Pō͘-tiúⁿ
Jīm-bēng-chiá Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p

Le̍k-súSiu-kái

1947-nî, si-hêng chìn-chêng, Kok-bîn Chèng-hú pat kè-ōe tī Hêng-chèng-īⁿ sêng-li̍p "Lô-tōng-pō͘". Kàu 1948-nî 5-ge̍h 13-hō, Hêng-chèng-īⁿ kái sêng-li̍p "Siā-hōe-pō͘", goân-pún kui-ōe ê Lô-tōng-pō͘ kàng-kip piàn-sêng Siā-hōe-pō͘ lāi-tóe ê Lô-kang pō͘-mn̂g.