Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe

Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe (行政院大陸委員會), kán-chheng Lio̍k-úi-hōe (陸委會), sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú teh chhú-lí kap hū-chek Lióng-hōaⁿ sū-bū ê hêng-chèng ko-koan. Lio̍k-úi-hōe hām Tiong-kok ê Kok-tâi-pān tùi-èng. Lio̍k-úi-hōe tī 1991 nî 1 goe̍h sêng-li̍p.

ROC Mainland Affairs Council Seal.svg