Pang-chān:行政院

(Tùi 行政院 choán--lâi)


行政院
Hêng-chèng-īⁿ
Executive Yuan(英文)
機關基本資訊
類型 中央一級行政機關
儂額 737儂
預算額 新臺票 12.12億箍
授權 中華民國憲法
行政院組織法
機關主要官員
院長 陳建仁
副院長 鄭文燦
祕書長 李孟諺
副祕書長 何佩珊(政務)
李國興(常務)
任命者 總統
機關組織編製
內部單位 16處、2室、1會
附屬單位 12部、9會、3委員會、1署、5獨立機關、1行、1院、2總處
編組 2室、4中心、8會、4小組、3會報
成立沿革
成立 1928年10月25號

行政院臺灣中華民國政府个上懸行政機關,按照憲法个規定愛對國會立法院負責。狹義來講,「行政院」講个是行政院本部,主要个功能是協助行政院院長處理各項行政事務。廣義來講,行政院嘛含蓋濟濟中央行政機關等等部會。行政院嘛通常號做內閣行政院院長副院長祕書長、副祕書長、發言人政務委員猶有各部會首長攏號做內閣閣員,定期召開行政院會議議定國家重大政事。

當前架構 siu-kái

業務單位 siu-kái

幕僚單位 siu-kái

任務編組 siu-kái

常設性任務編組 siu-kái

未來架構 siu-kái

業務單位 siu-kái

幕僚單位 siu-kái

任務編組 siu-kái

常設性任務編組 siu-kái

直轄機關 siu-kái

中央二級機關 siu-kái

中央三級機關 siu-kái

  • 獨立機關
國家運輸安全調查委員會
不當黨產處理委員會