Thó-lūn:Hêng-chèng

(Tùi 行政 choán--lâi)

若依政治學來講, 佇濟濟國家憲法佮制度-裡,行政政府的一个權力部份,一般三權分立的制度設計,除去行政,就是司法立法這兩个權力分支,行政權所負責-的,是政府逐日的大細項管理的工課。

佇真濟國家內底,見講著"政府",就是咧指行政部門,總-是這个用法佇國佮國做比較的時,袂免得會引起困擾,根據三權分立的原則,行政權袂使制定法律(立法權),嘛無資格去做法律的解說(司法權),行政權干焦有執行法律的權,實務上三權分立佇誠濟國家並無切甲真斬截,較清楚通認出行政權的像徵,是行政權的大頭人,這个頭人,以總統制的國家來看,就是指總統

內閣制的國家-裡,行政權的大頭人四常就是立法權部門(國會)內底上大政黨的領導者,佇這个情況之下,伊是稱做首相較濟,實際的逐个國家對行政權的頭人的稱呼攏無相siâng。

行政部門本身攏會按功能抑任務閣做組織的拆分,比論教育國防外交經濟等等,逐个下層的組織閣會拍派頭人主持。

返回 "Hêng-chèng" 頁面。