Tiong-hôa Bîn-kok Kok-hông-pō͘

Kok-hông-pō͘ (國防部) sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ê kun-sū kap kok-hông sū-bū ê chòe-ko chú-koán ki-koan, sio̍k tī Hêng-chèng-īⁿ, hū-chek thóng-hat Tiong-hôa Bîn-kok Kok-kun kok pō͘-tūi. Tû-liáu Kok-hông-pō͘ í-gōa, ē-kha koh ū Chham-bô͘ Pún-pō͘, Lio̍k-kun Su-lēng-pō͘, Hái-kun Su-leng-pō͘, Khong-kun Su-lēng-pō͘, Hiàn-peng Su-lēng-pō͘, Hō͘-pī Chí-hui-pō͘, Chèng-tī Chok-chiàn-pō͘, Chú-kè-kio̍k, Kun-pī-kio̍k, Kun-i-kio̍k téng kun-sū ki-koan, í-ki̍p só͘-sio̍k gia̍p-bū kap ha̍k-su̍t tan-ūi.

Kok-hông-pō͘ ê hui-kì