Tiong-iong Soán-kí Úi-oân-hōe (Tâi-oân)

Tiong-iong Soán-kí Úi-oân-hōe (中央選舉委員會), kán-chheng Tiong-soán-hōe (中選會), sī Tiong-hoâ Bîn-kok choân-kok soán-kí sū-bū ê chú-koán úi-oân-hōe, sī siū-tio̍h Hêng-chèng-īⁿ kàm-tok ê to̍k-li̍p ki-koan.

Tiong-iong Soán-kí Úi-oân-hōe
中央選舉委員會
Central Election Commission (Eng-bûn)

Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lē-sio̍k Hêng-chèng-īⁿ
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Chú-jīm úi-oân
Jīm-bēng-chiá Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Hù-sio̍k tan-ūi tē-hng soán-kí ùi-oân-hōe
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p 1980 nî

Koè-khì ê tē-hng soán-kí ùi-oân-hōe chó͘-chit kè-kò͘ ū Tâi-pak-chhī Soán-úi-hōe, Ko-hiông-chhī Soán-úi-hōe, Tâi-oân-séng Soán-úi-hōe, Hok-kiàn-séng Soán-úi-hōe í-ki̍p kok koān-chhī ê soán-úi-hōe. Kin-á-ji̍t ê tē-hng soán-kí úi-oân-hōe ū 6 ê ti̍t-hat-chhī úi-oân-hōe kap 16 ê koān-chhī úi-oân-hōe, ta̍k-ê tē-hng soán-úi-hōe chú-jīm úi-oân thong-siông iû ta̍k-ūi ti̍t-hat-chhī-tiúⁿ, koān-chhī-tiúⁿ, hù-ti̍t-hat-chhī-tiúⁿ, hù-koān-chhī-tiúⁿ, ti̍t-hat-chhī pì-su-tiúⁿ he̍k-chiá koān-chhī pì-su-tiúⁿ kiam-jīm.