Lông-gia̍p-pō͘ (Tiong-hôa Bîn-kok)

Tâi-oân Hêng-chèng-īⁿ ê jī-kip ki-koan

Lông-gia̍p-pō͘ (農業部), 2023 nî 8 goe̍h kài-chè chìn-chêng sī Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe (行政院農業委員會), kán-chheng Lông-úi-hōe (農委會), sī Tâi-oân choân-kok lông-gia̍p sū-bū ê chòe-ko hêng-chèng ki-koan.

Lông-gia̍p-pō͘
Ministry of Agriculture (Eng-bûn)
Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lē-sio̍k Hêng-chèng-īⁿ
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Pō͘-tiúⁿ
Jīm-bēng-chiá Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p 1948 nî
Chiân-sin Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe
Liân-lo̍k tsu-sìn
Bāng-chām https://www.moa.gov.tw

Hù-sio̍k ki-koan siu-kái

Siong-koan siu-kái