Lêng-ngá-khu

Lêng-ngá-khuKo-hiông-chhī ê chi̍t-ê khu.

Lêng-ngá-khu

Tē-miâSiu-kái

"Lêng-ngá-khu" chi̍t-ê miâ sī hō tùi Lêng-ngá-liâu, sī Lêng-ngá-khu ê chi̍t-pō͘-hūn, khò-kīn hái-kîⁿ.

Ki-koan kap siat-siSiu-kái

 
Lêng-ngá-khu káng-hōaⁿ.