Ko-hiông Chheng-chin-sī

Ko-hiông Chheng-chin-sī1949 nî tùi Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú lâi Tâi-oân ê bo̍k-su-lîmKo-hiông-chhī só͘ khí-chō ê chheng-chin-sī, hiān-chāi siat tī Lêng-ngá-khu ê Kiàn-kun-lō͘ téng.

Ko-hiông Chheng-chin-sī

Liân-kiatSiu-kái