Soaⁿ-tē-hiong (山地鄉) sī kin-kì Tâi-oân ê Tē-hng Chè-tō͘ Hoat só͘ siat-tì ê tē-hng hêng-chèng-khu. Soaⁿ-tē-hiong sī kè-sêng Ji̍t-pún sî-tāi tī Tâi-oân chi̍t-sì-kè ê hoan-tē, tī chiàn-āu kái-chè. Kin-kì Tē-hng Chè-tō͘ Hoat tē-57 tiâu tē-2 hāng kui-tēng, soaⁿ-tē-hiong kéng-lāi ê chú-iàu ki-bîn sī goân-chū-bîn-cho̍k. In-ê hiong-tiúⁿ ài keng-iû bîn-soán, kan-na goân-chū-bîn che̍k ê lâng chiah ē-tàng tam-jīm.

Soaⁿ-tē-hiong lia̍t-toaⁿ siu-kái

Sò͘ Miâ Hàn-jī Goân-chū bîn-cho̍k tē-khu
1 Chiam-chio̍h-hiong 尖石鄉
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2 Ngó͘-hong-hiong 五峰鄉
3 Thài-an-hiong 泰安鄉
4 Jîn-ài-hiong 仁愛鄉
5 Sìn-gī-hiong 信義鄉
6 A-lí-san-hiong 阿里山鄉
7 Soaⁿ-tē-mn̂g-hiong 三地門鄉
8 Bū-tâi-hiong 霧臺鄉
9 Má-ka-hiong 瑪家鄉
10 Thài-bú-hiong 泰武鄉
11 Lâi-gī-hiong 來義鄉
12 Chhun-ji̍t-hiong 春日鄉
13 Sai-chú-hiong 獅子鄉
14 Bó͘-tan-hiong 牡丹鄉
15 Tāi-tông-hiong 大同鄉
16 Lâm-ò-hiong 南澳鄉
17 Siù-lîm-hiong 秀林鄉
18 Bān-êng-hiong 萬榮鄉
19 Toh-khe-hiong 卓溪鄉
20 Hái-toaⁿ-hiong 海端鄉
21 Iân-pêng-hiong 延平鄉
22 Kim-hong-hiong 金峰鄉
23 Ta̍t-jîn-hiong 達仁鄉
24 Lân-sū-hiong 蘭嶼鄉

Siong-koan siu-kái