Soaⁿ-tē-hiong (山地鄉) sī kin-kì Tâi-oân ê Tē-hng Chè-tō͘ Hoat só͘ siat-tì ê tē-hng hêng-chèng-khu. Soaⁿ-tē-hiong sī kè-sêng Ji̍t-pún sî-tāi tī Tâi-oân chi̍t-sì-kè ê hoan-tē, tī chiàn-āu kái-chè. Kin-kì Tē-hng Chè-tō͘ Hoat tē-57 tiâu tē-2 hāng kui-tēng, soaⁿ-tē-hiong kéng-lāi ê chú-iàu ki-bîn sī goân-chū-bîn. In-ê hiong-tiúⁿ ài keng-iû bîn-soán, kan-na goân-chū-bîn che̍k ê lâng chiah ē-tàng tam-jīm.

Siong-koanSiu-kái