Sai-á-hiong

(Tùi Sai-chú-hiong choán--lâi)

Sai-á-hiong (獅仔鄉;獅子鄉) sī Tâi-oân Pîn-tong-koān ê 1-ê soaⁿ-tē-hiong, hia tōa-hūn ê lâng sī Paiwan-cho̍k.

Sai-chú-hiong