Hái-toan-hiong

(Tùi Hái-toaⁿ-hiong choán--lâi)

Hái-toaⁿ-hiong (海端鄉) sī Tâi-oân Tâi-tang-koān ê 1 ê soaⁿ-tē-hiong, hia tōa-hūn ê lâng sī Bunun-cho̍k.

Haitutuan - Háitoan - (Haiduan, Taitung County).svg