Ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu

Ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu (直轄市山地原住民區) sī tī Tâi-oân ê koān kái-chè chiâⁿ-chò ti̍t-hat-chhī liáu-āu, goân-pún ê soaⁿ-tē-hiong mā tòe-leh kái-chè ê tē-hng chū-tī thoân-thé, hām chū-tī-khu lūi-sū. In-ūi ti̍t-hat-chhī ē-té ê khu i-hoat bô tē-hng chū-tī-khoân, ūi-tio̍h beh kái-koat soaⁿ-tē-hiong kái-chè chò khu liáu-āu, sòng-sit goân-té ê pō͘-lo̍h chū-tī kap tē-hng chū-tī khoân-le̍k ê būn-tê, thàu-kòe siu-chèng tē-hng chè-tō͘ hoat, te̍k-pia̍t kā kái-chè liáu-āu ê soaⁿ-tē-hiong kái chò "ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu", hō͘ siáu-sò͘ bîn-cho̍k pó-iú tē-hng chū-tī ê khoân-hān.

Siong-koanSiu-kái