Tiong-kok (iōng-gí)

Ū chèng-tī, le̍k-sú kah bûn-hòa ê ì-gī. Chèng-tī siōng sī-kóng Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok, chió-sò͘ chōng-hóng sī-kóng Tiong-hôa Bîn-kok
Chia chú-iàu kì-su̍t ì-sù khah ài-māi ê Tiong-kok khài-liām, nā koan-hē hiān-chāi kok-chè it-poaⁿ chheng Tiong-kok ê kok-ka, khoàⁿ "Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok"; i-ê chêng chi̍t-ê lo̍h-bóe sóa kòe Tâi-oân ê chèng-hú, khòaⁿ "Tiong-hôa Bîn-kok".

Tiong-kokA-chiu tāi-lio̍k tang-pō͘ chi̍t tè khu-he̍k. Kin-sè hō ka-tī Tiong-kok ê chèng-khoân siōng-bô ū nn̂g-ê, pau-koat it-poaⁿ kok-chè jīn-tēng ê Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok, kap si̍t-chè koán-hat Tâi-oân (kiam Phêⁿ-ô͘), kap Kim-mn̂g kiam Má-chó͘ téng só͘-chāi ê Tiong-hôa Bîn-kok.

Kīn-tāi chèng-tī khài-liām

siu-kái

Chá-chêng thóng-tī Tiong-kok ê tè-kok Tāi-chheng, tī bóe-kî oa-ná ēng kok-chè só͘ jīn-ûi ê Tiong-kok chò tùi gōa kau-óng ê sin-hūn. Āu-lâi kiàn-li̍p ê chèng-khoân mā chhái-ēng Tiong-kok ê koan-liām. Jī-chhù Tāi-chiàn liáu-āu Tiong-kok Lōe-chiàn chō-sêng Chiúⁿ Kài-se̍k/Kok-bîn-tóng niá-chhōa ê Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú choán kòe Tâi-oân, kâng sî-chūn Kiōng-sán-tóng tī Tiong-kok kiàn-li̍p khí Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok. Keng-kòe 20 sè-kí āu-kî, sè-kài-siōng tōa-pō͘-hūn ê kok-ka kap kok-chè cho͘-chit chiām-chhù lóng sêng-jīm āu-chiá sī î-it ê Tiong-kok chèng-hú.

Tī Tâi-oân, sui-bóng ū chi̍t kóa chèng-tī lí-sióng sī hi-bāng si̍t-chè thóng-tī hia ê Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú hòng-khì tāi-piáu Tiong-kok ê chú-tiuⁿ, chóng-sī m̄-bat tī hiàn-chèng ê chân-kip si̍t-hêng chit khoán siat-sióng. Tâi-oân tī kok-chè-hoat siōng sī-m̄-sī sǹg Tiong-kok ê chi̍t hūn, koh koan-hē tio̍h 1950 nî-tāi í-lâi kok-chè to-hong tùi Tâi-oân ê hoat-lu̍t tē-ūi kap kui-ê chèng-tī bûn-tē ê cheng-gī.

Siong-koan

siu-kái