Tiong-kok Kok-bîn Tóng

Tiong-hôa Bîn-kok ê chèng-tóng
(Tùi Tiong-kok Kok-bîn-tóng choán--lâi)

Pún-bûn chí Tiong-hoa Bîn-kok (Tâi-oân)--ê chèng-tóng. Pa̍t--ê tóng chhiáⁿ khoàⁿ Kok-bîn-tóng (khu-pia̍t-ia̍h)

Tiong-kok Kok-bîn Tóng
中國國民黨
Chú-se̍k Chu Li̍p-lûn
Khai-ki-chiá Sun Tiong-san
Khí-chō 1919 nî 10 goe̍h 10 ji̍t​ (104 nî í-chêng)​ (1919-10-10)
Chiap-sio̍k Heng-tiong-hōe
Chóng-pō͘  Tâi-oân Tâi-pak-chhī
Chheng-liân cho͘-chit Tiong-kok Kok-bîn Tóng Chheng-liân-thoân
Tóng-ôan  (2020) 345,971
Chèng-tī kng-phó͘ Tiong-iū-phài
Kok-lāi liân-bêng Hoàn-lâm
Sek-chhái      lâm-sek
li̍p-hoat úi-oân
39 / 113
ti̍t-hat-chhī tiúⁿ
2 / 6
ti̍t-hat-chhī gī-oân
175 / 380
koān, chhī tiúⁿ
12 / 16
koān, chhī gī-oân
219 / 532
hiong, tìn, chhī, khu tiúⁿ
83 / 204
hiong, tìn, chhī, khu bîn-ì tāi-piáu
390 / 2,148
chhun, lí tiúⁿ
1,220 / 7,744
Tóng kî
Bāng-chām
www.kmt.org.tw

Tiong-kok Kok-bîn-tóng (中國國民黨) sī tī Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-ôan ê 1 ê chèng-tóng.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái