Tiong-kok Kok-bîn Tóng

(Tùi Tiong-kok Kok-bîn-tóng choán--lâi)

Pún-bûn chí Tiong-hoa Bîn-kok (Tâi-oân)--ê chèng-tóng. Pa̍t--ê tóng chhiáⁿ khoàⁿ Kok-bîn-tóng (khu-pia̍t-ia̍h)

Tiong-kok Kok-bîn-tóng ê kî-á

Tiong-kok Kok-bîn-tóng sī tī Tiong-hoa Bîn-kok Tâi-ôan ê 1 ê chèng-tóng.

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái