Pang-chān:中國(用語)

遮主要記述意思較曖昧個中國概念,若關係現在國際一般稱中國個國家,請看中華人民共和國;伊個前一個落尾徙過臺灣個政府,請看中華民國

中國亞洲大陸東部一塊區域。 近世號家己中國個政權上無有兩個,包括一般國際認定個中華民國,佮實際管轄臺灣(兼澎湖)佮金門馬祖]等所在个中華民國

近代政治概念

siu-kái

早前統治中國个帝國大清,佇尾期原仔用國際所認為个中國做對外交往个身份。後來建立个政權嘛採用中國个觀念。二次大戰了後中國內戰造成蔣介石/中國國民黨領𤆬个中華民國政府轉過臺灣,仝時陣共產黨佇中國建立起中華人民共和國。經過20世紀後期,世界上大部分个國家佮國際組織漸次攏承認後者是唯一个中國政府。

佇臺灣,雖罔有一寡政治理想是希望實際統治遐个中華民國政府放棄代表中國个主張,總是毋捌佇憲政个層級實行即款設想。臺灣佇國際法上是毋是算中國个一份,閣關係著1950年代以來國際各方對臺灣个法律地位佮規个政治問題个爭議。