Pang-chān:臺灣問題

(Tùi 臺灣問題 choán--lâi)


臺灣海峽

臺灣問題,或者臺海問題兩岸問題,是第二次世界大戰第二次國共內戰所遺留个政治佮法律問題。1945年10月25日,中華民國臺灣省行政長官陳儀代表盟軍接受在臺日軍个投降,臺灣个統治權對日軍交予盟軍。1949年10月1日,中華人民共和國建立了後,中國國民黨領導个中華民國政府佇仝年个12月退守臺灣。1951年9月,日本政府和同盟國簽定《舊金山條約》,正式放棄對臺灣个主權,但是因為中國代表權个問題,中華人民共和國政府佮中華民國政府攏無簽定和約。中華民國政府落尾已經佇《中日和約》內承認彼項和約,啊中華人民共和國兩項和約攏無承認。

臺灣問題牽連著二次大戰了後个臺灣主權歸屬,以及兩个中國政權佇國際頂面關係著主權領土佮政權合法性个爭議。「臺灣問題」个名號是中華人民共和國个慣用名詞;佇國際上,通常有臺灣議題臺灣地位問題臺灣政治地位問題等等个號名。中華民國干焦咧報導遮个外部言論時才會使用。這个名詞上早出現佇1955年李宗仁所寫个《對臺灣問題 (tek)具體建議》个文章內,因為中華人民共和國廣泛宣傳,沓沓仔佇華語圈佮國際社會通行。這个名詞用佇咧表述關係著臺灣自身个政治地位佮主權歸屬問題,仝時嘛廣義包含兩岸關係問題佮臺灣本地所講个統獨問題