Pang-chān:第二次世界大戰

(Tùi 第二次世界大戰 choán--lâi)


1945年,美國向日本擲原子彈

第二次世界大戰(白話字:Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn;簡略:二次大戰二戰)是1939年1945年同盟國車心國之間的全球戰爭,是人類歷史前到今規模上蓋大、破壞上盡磅、死傷上蓋悽慘的時期,當熱的時,捌牽涉著70捅个國家,陸海空都有咧交戰,尾手个死亡人數較濟六千萬人,同盟軍戰贏。

二次大戰其中,日本發起个侵略嘛叫大東亞戰爭;日本佇个太平洋个戰場嘛叫太平洋戰爭