Tâi-pak Phûn-tē (臺北盆地) sī Tâi-oân pak-pō͘ ê chi̍t ê tē-lí khu-he̍k, sī Tâi-oân ê tē-jī tōa phûn-tē. Tâi-pak Phûn-tē ê pak-pêng sī Tōa-tūn Hóe-soaⁿ Kûn, sai-pêng sī Nâ-kháu Tâi-tē, tang-lâm-bīn sī Soat-soaⁿ Soaⁿ-me̍h.

Tâi-pak Phûn-tē ê ūi-tì