Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Siáu-soat (khu-pia̍t).

Siáu-soat ia̍h sió-soatbûn-ha̍k ê 1-khoán piáu-hiān khoán-sek.

Siáu-soat ê loē-iông lâi kóng, hām sûi-pit, phêng-lūn kap le̍k-sú bô kâng, siáu-soat bô tō-sī ēng chōng-khang ê kò͘-sū lâi piáu-hiān, bô tō-sī kā sū-si̍t-siōng ū ê kò͘-sū kā kái-pian; nā chhiú-lō͘ lâi kóng, khah chē sī ēng sàn-bûn ê khoán-sek, sui-bóng mā ū siáu-soat chok-phín hō͘ chi̍t-koá ha̍k-chiá jīn-ûi khah oá tī si ê hêng-thé. (Pí-lūn Zhivago Sian-siⁿ).

Siáu-soat nā chiàu tn̂g-té, thang hun-chò tn̂g-phiⁿ siáu-soat, tiong-phiⁿ siáu-soat, té-phiⁿ siáu-soat kap ke̍k-té-phiⁿ siáu-soat.

Lōe-iông hun-lūi siu-kái

Nā chiàu loē-iông ê pō͘-lūi, siōng-bô ū ē-bīn chit-kúi-lūi: