Tn̂g-phiⁿ siáu-soat

Tn̂g-phiⁿ siáu-soat sī 1-khoán bûn-ha̍k piáu-hiān ê khoán-sek, iā-tō-sī jī-sò· khah chē, pí-kaù khah tn̂g ê siáu-soat ê ì-sù.

Sím-mi̍h khoán ê chok-phín chiah-sī tn̂g-phiⁿ siáu-soat--leh? Tùi chit-ê kin-té ê būn-tê, ū aū-piah chit-ê kóng-hoat: siáu-soat beh siá goā tn̂g lóng ē-ēng-tit, m̄-koh bô-khó-lêng siuⁿ-koè-thaû té. Koh nā té koè bó·-chi̍t-ê thêng-tō·, he tō m̄-sī siáu-soat--ah, he sī chhap-oē (episode).

Tn̂g-phiⁿ siáu-soat hām té-phiⁿ siáu-soat kāng-khoán, pēng bô kò·-tēng ê kò·-chō, án-choáⁿ siá mā bô kui-tēng, sûi-lâng tùi tn̂g-tō· kaù taⁿ mā iáu bô sio-hû-ha̍p ê khoàⁿ-hoat.

Hiān-chhú-sî Ji̍t-pún siōng chia̍p thiaⁿ ê kóng-hoat sī: goân-kó ēng chhiau-koè 300-tiuⁿ kó-choá ê chok-phín tō-sī tn̂g-phiⁿ siáu-soat. Nā tī Tiong-kok ēng choân-Hàn-jī chò siáu-soat chhòng-chok, it-poaⁿ sī jīn-ûi 6-bān jī í-siōng chiah sǹg sī tn̂g-phiⁿ.

Siáu-soat tī Eng-gí hō-chò novel, chit-ê jī hām Se-pan-gâ-gí ê novela kap Hoat-gí ê nouvelle kâng gí-goân, goân-té tī Latin-gí lóng-sī "sin ê siau-sit (ia̍h kò͘-sū)" ê ì-sù.