Thó-lūn:Thian-bûn-ha̍k

(Tùi 天文學 choán--lâi)

天文學 siu-kái

 
哈伯(Hubble)太空召鏡翕著的蟹狀星雲

天文學是咧研究地球的大氣層外口面的星體和現象的科學,像惑星長尾星銀河抑是極光、宇宙微波背景輻射等等,研究的重點較chùn-būn星體的演化、物理學化學運動佮宇宙怎樣組成、發展的宇宙論,觀測天文學嘛會得用來檢驗物理學的基本理論,比論講一般相對論。觀測著的天文現象會得用理論天體物理學 來解說。

返回 "Thian-bûn-ha̍k" 頁面。