Thó-lūn:Nn̄g-pe̍h-chit

(Tùi 卵白質 choán--lâi)

卵白質 siu-kái

 
肌紅卵白(Myoglobin)的三度空間(3D)結構模型,彩色的部份表示阿爾發螺旋(alpha helix),這是第一个知影結構的卵白質(1958),用X光立晶學(crystallography)的技術。

卵白質是一款複雜、懸高分重的有機化合物,伊的成份主要是氨基酸,所有的細胞和(過濾性)病毒攏依賴卵白質構成(人因)的結構,維持(人因)的功能,真濟卵白質是酵素抑是(人因)的單位,嘛有卵白質有輸送、粒積元素、分子的法度。

營養學方面來講,卵白質是一款提供氨基酸的材料,對無才調生產一寡仔氨基酸的生物來講,是必要的養分。

返回 "Nn̄g-pe̍h-chit" 頁面。