Mol

bu̍t-chit sò͘-liōng ê SI chhek-liông tan-ūi

Mol (Eng-bûn: mole) sī Tek-bûn tan-sû Molekül (hun-chú) ê sok-siá, mā-sī bu̍t-chit sò͘-liōng ê kok-chè tan-ūi; piáu-sī ê hû-hō sī mol. 1 mol ū-hâm ê sò͘-liōng kap 12 kong-khek ê thoàⁿ-12 só͘ ū-hâm ê thoàⁿ goân-chú sò͘-liōng kāng-khoán; téng-î Avogadro tēng-sò͘ (NA≈6.02×1023).

Mol
Tan-ūi chu-sìn
Tan-ūi hē-thóng SI ki-pún tan-ūi
Bu̍t-lí-liōng bu̍t-chit ê liōng
Hû-hō mol