Tāi-hân Bîn-kok Lîm-sî Chèng-hú

Tāi-hân Bîn-kok Lîm-sî Chèng-hú (大韓民國臨時政府 / 대한민국 임시 정부), kán-chheng chò Lîm-chèng (臨政 / 임정), sī Tiâu-sián Poàn-tóHân-kok pèng-ha̍p liáu-āu, tī Tiong-kok Siōng-hái Hoat-kok Cho͘-kài sêng-li̍p, lo̍h-bóe poaⁿ-sóa kàu Tiōng-khèng ê chi̍t ê lîm-sî chèng-hú. Chit-ê lîm-sî chèng-hú m̄-bat siū-tio̍h jīm-hô kok-ka ê sêng-jīn, hit-tang-chūn ê Tiong-kok Kok-bîn Chèng-hú sui-jiân mā bô chèng-sek sêng-jīn.