Sin-lô (新羅 / 신라 Silla) sī khiā tī Tiâu-sián Poàn-tó ê kó͘-chá kok-ka. Nā chiàu Sam-kok-sú-kì ê kì-chài, Sin-lô li̍p-kok 992 nî, sī A-chiu le̍k-sú siōng-kài kú-tn̂g ê kok-ka.

576 nî ê Sam-kok kap Ji̍t-pún.

Sin-lô tī 532 nî siau-bia̍t Ka-iâ, kap Ko-kù-lê hām Pek-chè kè-sio̍k tùi-khòng. 660 nî, kap Tông liân-ha̍p siau-bia̍t Pek-chè; 668 nî, koh kah Tông liân-ha̍p siau-bia̍t Ko-kù-lê. Lô-Tông chiàn-cheng liáu-āu, Sin-lô thóng-it Tāi-tông-kang lâm-pîng ê só͘-chāi.

Kok-ông siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Sin-lô-ông