Sam-kok Sú-kì

(Tùi Sam-kok-sú-kì choán--lâi)

Sam-kok Sú-kì (三國史記; 삼국사기) sī Ko-lê cháiⁿ-siòng Kim Hù-sek hōng Ko-lê Jîn-chong ê bēng-lēng só͘ siá ê Ko-lê koaⁿ-hong chiàⁿ-sú; sī Tiâu-sián poàn-tó hiān-chûn siōng-chá koh siōng oân-chéng ê le̍k-sú-chheh. Sam-kok Sú-kì lóng-chóng 50 koàn, 27-bān jī, í Tiong-kok chiàⁿ-sú ê thé-lē lâi kì-chài Sin-lô, Ko-kù-lê kap Pek-chè sam-kok ê le̍k-sú, mā pau-hâm thóng-it Sin-lô sî-tāi ê tāi-chì.

Siong-koan siu-kái