Sîn-kok (Hàn-jī: 辰國; Gān-bûn: 진국) sī Tiâu-sián Poàn-tó kó͘-chá ê thòng-chheng. Sîn-kok eng-kai sī lo̍h-bóe Sam-hân ê chiân-sin, i-ê to͘-siâⁿ khó-lêng tī Hàn-kang ê lâm-pêng. Sam-hân ê Sîn-hân kap Piān-sîn iân-iōng tio̍h Sîn-kok ê miâ-jī, ah Má-hân ê kok-ông chan-keng chū-chheng Sîn-kok kok-ông.

Sîn-kok