Se-chōng-le̍k (西藏曆, Chōng-gí: ལོ་ཐོ་) sī chi̍t chióng thoân-thóng le̍k-hoat, sio̍k-î im-iông-le̍k. Chit-khoán le̍k-hoat tī Se-chōng ēng.