Im-iông-le̍k (陰陽曆)sī ēng goe̍h-niû piàn-hòa ê chiu-kî lâi sǹg goe̍h, ēng jı̍t-thaû nî lâi sǹg ê le̍k-hoat. Siōng chia̍p-ēng ê goe̍h-niû-ji̍t-thaû-le̍k sī kū-le̍k kap iû-thài-le̍k.

Goe̍h-niû goe̍h pêng-kun sī 29.53 kang, jı̍t-thâu nî sī 365.2425 kang, a̍h-tō-sī 235 ê goe̍h-niû goe̍h chha-put-to tú-á-hó sī 19 ê jı̍t-thaû nî. Ah-koh 1-nî phēng 12-kò-goe̍h khah tn̂g chit-·sut·á, tióng-·chhut·lâi ê hit-kúi-jı̍t tō ài ēng lūn-goe̍h lâi pó͘, m̄-chiah goe̍h-niû-ji̍t-thaû-le̍k lóng ū 1-ê 19-nî ê chiu-kî.