Sîn-bú Thian-hông chek-ūi kì-goân

Sîn-bú Thian-hông chek-ūi kì-goân (神武天皇即位紀元), kán-chheng Hông-kì (皇紀), sī chi̍t ê í Ji̍t-pún le̍k-sú chò-ûi ki-chún ê kì-liân tan-ūi, chiū chhin-chhiūⁿ Se-iûⁿ kok-ka koàn-iōng ê kong-goân. Hông-kì í Sîn-bú Thian-hông chek-ūi ê nî chò thâu nî, i ê kè-sǹg hong-sek sī kong-goân ê nî-hūn ke 660. Taⁿ bô tī--leh ēng.