Gân Chúi-liông (顏水龍, 1903 nî - 1997 nî), Tâi-oân bí-su̍t-ka. Sui-bóng i tùi kok-chióng bí-su̍t, chhiú-gē lóng ū chhù-bī, I siāng kài chhut-miâ ê chhòng-chok sī i ê iû-oē.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Yan Shui-long