Chhiú-gē (手藝) sī sûn chhiú-kang chè-chō ê kang-gē, tong-jiân ū-khó-lêng ē ēng tio̍h kán-tan ê ke-si. Chhiú-gē thong-siông hām gē-su̍t siong-koan, i-ê chhòng-chō su-iàu phiat-pō͘, se̍k-liān kap it-tēng thêng-tō͘ ê bí-kám. Wi fi

Chhiú-gē